Eko-škola-obrazovanjem do zelenije budućnosti

Eko-škola

Ideju o nastanku programa Eko-škola razvila je Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE – Foundation for Environmental Education, www.fee.global), i to sa namerom da pronađe način da se mladi uključe u rešavanje problema u životnoj sredini, koji su identifikovani na Rio Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju 1992. godine.

Program je pokrenut 2 godine kasnije, a među zemljama koje su ga prve primenile našle su se Danska, Nemačka, Grčka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Do danas program Eko-škola je zaživeo u 68  zemalja širom sveta i primenjuje se u više od 59.000 obrazovnih ustanova u svetu.

Šta su to Eko-škole?

Eko-škole predstavljaju sistem obrazovnih ustanova koje nastoje da aktivno uključe decu i mlade u  sve aspekte zaštite životne sredine. Ideja je da se se osnova za sticanje znanja i veština u oblasti ekologije pokrene još u učionici, a da se efekti ekološkog obrazovanja prelivaju i na zajednicu. Pored sticanja znanja mladi se takođe ohrabruju da uzimaju aktivno učešće u donošenju odluka kada je u pitanju upravljanje zaštitom životne sredine.

Eko-škole motivišu učenike da se uključe u rešavanje problema životne sredine na nivou na kojem mogu da se uoče očigledni rezultati, podstičući ih na odgovornost, proaktivno ponašanje i prenošenje poruke na buduće generacije. Program se sprovodi kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, kao i kroz akcije koje se organizuju sa školom i zajednicom.

Pored učenika u program eko-škole aktivno se uključuju i učitelji, nastavnici i profesori kao i lokalna zajednica, sa ciljem da se efekti stečenog znanja što pre primene i na lokalnu zajednicu i primete pozitivne promene.

Eko-Škole u Srbiji

Nacionalni operater programa Eko-škole u Srbiji su “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine” (organizacija članice Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini -FEE). Dobra vest je da svaka obrazovna ustanova može da se priključi programu, počev od vrtića do visokoobrazovnih ustanova. Sve što je potrebno jeste da se škola registruje za program i da isprati proceduru dobijanja statusa eko škole, poznatija kao “Sedam ekoškolskih koraka”.

“Sedam ekoškolskih koraka” predstavlja seriju pažljivo osmišljenih mera koje obrazovno-vaspitna ustanova mora da prati, kako bi dobila status međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu i obuhvata sledeće korake u tom procesu:

Prvi korak – Formiranje Eko-odbora

Drugi korak – Ocena stanja životne sredine

Treći korak – Izrada Programa rada

Četvrti korak – Praćenje stanja i ocenjivanje

Peti korak – Rad prema nastavnom planu i program

Šesti korak – Obaveštavanje javnosti

Sedmi korak – Označavanje i oglašavanje programa u Eko-školi

Pored metodologije sedam ekoškolskih koraka koja je osnova programa Eko-škole, potrebno je da škola odabere neke od sledećih ekoloških tema kojima će se baviti u toku školske godine: biodiverzitet i priroda, klimatske promene, energija, jednakost i pravičnost, hrana, globalno građanstvo, zdravlje i dobrobit, smeće, more i obala, školsko dvorište, prevoz, otpad, voda.

Po pravilu, Eko-škola bira jednu temu koja je glavna, na osnovu Ocene stanja životne sredine i još dve teme koje su u fokusu tokom jedne godine. Nakon ispunjenja postavljenih kriterijuma o izradi i realizaciji programa koji u školi uspešno deluje najmanje godinu dana škola obaveštava Nacionalnog operatera da je spremna za sticanje statusa. Od prijave za učestvovanje u programu do prijave za status Eko-škole može proći najmanje jedna, a najviše dve godine. Ukoliko ispunjavaju navedene kriterijume, škole koje dobiju status dobijaju Sertifikat o sticanju statusa međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu.

Prednosti primene eko-škola programa

Ovaj program donosi niz pozitivnih promena ne samo za školu i njene učenike već i za lokalnu zajednicu čiji je škola aktivan član. Pored glavnog efekta a to je povećanje uticaja škole na rešavanje problema u životnoj sredini, ovaj program dovodi i do intenzivnijeg povezivanja škole sa lokalnom zajednicom, drugim školama i organizacijama kao i do uspostavljanja međunarodnih veza. Zatim program doprinosi unapređenju ekonomske situacije kroz održivo korišćenje resursa i uvođenju principa održivog razvoja u nastavni program. Jedan od značajnijih efekata jeste i razvoj sposobnosti da negujemo i podržavamo suštinske vrednosti (briga, empatija, kreativnost, saosećanje) koja dovodi do dobrobiti dece i osoblja i osećaju ponosa u školama među osobljem i učenicima.

Jedna od eko-škola u Srbiji nalazi se u Požegi i udruženje Forca, će u okviru svog projekta „Ekonet – korak dalje” podržanog od strane EKO-SISTEM programa, raditi na unapređenju programa Eko-Škole u Požegi, kao i na promovisanju Eko-škole u ostalim opštinama članicama mreže.

Detaljnije informacije o eko-školama i načinu kako da postanete jedna od njih možete pronaći u priručniku ze eko-škole.