Pitanja i odgovori

P: Da li vodeći partner mora biti organizacija članica, ili je moguće da mreža bude nosilac projekta?

O: Vodeći partner može biti mreža ili bilo koja organizacija članica mreže, ako je pravno lice koje se bavi zaštitom životne sredine i koje je formalno registrovano u Agenciji za privredne registre Srbije (APR), u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima, kao udruženje građana ili savez udruženja.

 

P: Da li vodeći partner mora biti organizacija osnivač mreže?

O: Ne postoji takav uslov. Bilo koja organizacija članica mreže ili sama mreža („sekretarijat“) može biti vodeći partner.

 

P: Koliko mreža mora da ima članica?

O: Ukoliko je mreža formalno registrovana (savez udruženja) i nastupiće kao nosilac projekta, dovoljno je da mreža ima najmanje 3 članice koje će biti u ulozi partnera. Ukoliko je mreža neformalna, za konkurisanje su potrebna najmanje 4 organizacije članice od kojih je jedna nosilac projekta a tri su u ulozi partnera.

 

P: Da li se finansijska sredstva uplaćuju mreži (koja je formalno registrovana) ili vodećem partneru?

O: MIS potpisuje sa vodećim partnerom (bilo da je to formalna mreža ili organizacija članica mreže) Ugovor o realizaciji projekta. Sredstva se prenose vodećem partneru, koji vrši sva plaćanja na projektu. U Smernicama za podnosioce prijava se navodi: Vodeći partner će u potpunosti biti odgovoran za sprovođenje projekta, koordinaciju rada svih aktera u projektu, finansijsko upravljanje projektom i izveštavanje.

 

P: Ako je „domaća“ mreža (koja ima svoje članice u R. Srbiji i to je naglašeno i Statutom mreže) deo međunarodne mreže na prostoru Centralne i Istocne Evrope, kako se ta odrednica tretira u konkursu?

O: Umreženost organizacija treba dokazati osnivačkim aktom, kao i aktivnost na teritoriji Republike Srbije u poslednjih 12 meseci. U Smernicama za podnosioce prijava se navodi: Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

 

P: Da li organizacija koja je članica više mreža može da učestvuje u više projekata kao partner?

O: Jedna organizacija se mora opredeliti samo za jednu projektnu prijavu. U Smernicama za podnosioce prijava se navodi: Jedna organizacija može da bude vodeća u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata i u tom slučaju ne može da bude partner u drugim prijavama. Jedna organizacija može da bude partner samo u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata.

 

P: Da li ispred jedne mreže može da se aplicira sa više projekata u više tema?

O: Ispred jedne mreže može se aplicirati u različitim konzorcijumima, sa više projekata na različite teme. Uslov je da se partneri ne ponavljaju u različitim projektnim predlozima. U Smernicama za podnosioce prijava se navodi: Ukoliko mreža ima više od 15 članica, moguće je podneti 2 ili više projektnih predloga.

 

P: Šta se dešava ukoliko mreža do 2021. godine nije imala iskustvo upravljanja projektima od 20.000 evra i više?

O: Formalna potvrda uspešnosti upravljanja projektima određene veličine je Završni finansijski izveštaj, a u slučaju ovog poziva je to 2020. godina i ranije. U dodatnoj dokumentaciji, po vašem izboru, možete poslati dokumenta koja svedoče o vašim kapacitetima (npr. projekte koje trenutno realizujete).

 

P: Da li je samo jedan projekat od 20.000 evra koji će da prikaže zainteresovana organizacija dovoljan za procenu finansijskih kapaciteta OCD ili je potrebno da godišnji zbir budžeta realizovanih projekata bude preko 20.000 evra?

O: Procena finansijskih kapaciteta se odnosi na sposobnost upravljanja projektima preko 20.000 evra. Nije u pitanju godišnji zbir budžeta.

 

P: Da li je limit od 20.000 evra koji je stavljen kao uslov za organizaciju koja je lider eliminišći faktor? U situaciji kada organizacija koja je lider mreže nema projekat veci od 20.000 evra u jednoj godini, a članica mreže ima takav projekat – da li da konkuriše mreža ili članica?

O: Jedan od kriterijuma za evaluaciju u fazi Izjave o zainteresovanosti je: Da li vodeći partner ima iskustvo i kapacitete za upravljanje projektima čiji je budžet veći od 20.000 evra? To nije eliminacioni faktor, ali nosi  1-5 od maksimalnih 20 bodova u ovoj fazi evaluacije. Procenjuju se samo finansijski kapaciteti vodećeg partnera, odnosno vodeći partner treba da bude organizacija koja ima tražene kapacitete.

 

P: Da li više organizacija iz jednog mesta može zajedno da se prijavi na konkurs?

O: Ukoliko su organizacije umrežene pre minimum 12 meseci, imaju jasnu strukturu, ciljeve, članstvo itd. (što se dokazuje osnivačkim aktom) mogu da se prijave na ovaj konkurs bez obzira na geografsku lociranost.

 

P: Kako na našem lokalu nemamo četiri organizacije koje bi imale pravo na učešće u projektu, da li postoji mogućnost „spajanja“ sa drugim organizacijama koje su iskazale zainteresovanost, a koje takođe nemaju partnere za program?

O: Konkurs je raspisan za postojeće mreže organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. Ukoliko je organizacija članica takve mreže, može se udružiti sa još najmanje 3 članice, bez obzira da li su iz iste lokalne zajednice ili ne.

 

P: Da li se treba bazirati samo na Poglavlju 27, ili na metodologiju pristupanja na KLASTER – „Green agenda and sustainable connectivity“?

O: U ovom konkursnom pozivu se vodimo obuhvatom tema iz Poglavlja 27. U Smernicama za podnosioce prijava se navodi: Jedan od specifičnih ciljeva poziva je: da omogući organizacijama kontinuitet u radu na reformama u životnoj sredini i monitoringu Poglavlja 27.

 

P: Kako se tretiraju članice mreža koje su poslovna lica?

O:  Partneri na projektu treba da budu pravna lica koja su registrovana prema Zakonu o udruženjima Republike Srbije i da to potvrde Statutom i Izvodom o registraciji iz APR-a.