Pitanja i odgovori

P: Da li se formalna mreža (savez OCD) računa kao posebna OCD u kvoti od min 4 OCD koje se prijavljuju kao učesnici po jednom projektu?

O: Kada se Formalna mreza (savez OCD) prijavljuje, ona mora biti nosilac projekta, odnosno da se prijavi kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su organizacije civilnog društva koje su članice date mreže.

 

P: Da li jedno udruženje može biti partner u dva projekta ili samo u jednom?

O: Jedna organizacija može biti partner samo na jednom projektu u okviru poziva. U Smernicama za podnosioce prijava u okviru trećeg ciklusa EKO-SISTEM programa precizirani su uslovi učešća: Jedna organizacija može da bude vodeća u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata i u tom slučaju ne može da bude partner u drugim prijavama. Jedna organizacija može da bude partner samo u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata.  

 

P: Na koji način je moguće dokazati osnivanje mreže koja nije formalno registrovana u APRu?

O: Mreže udruženja građana koje nisu formalno registrovane svoje postojanje dokazuju nekim od pisanih dokumenata, kojim je lako utvrditi formiranje/postojanje mreže i njenu strukturu. Primer dokumenata koje je moguće priložiti: Sporazum/ memorandum o saradnji; Osnivački akt; Ugovor koji potpisuje mreža, Izveštaj sa skupštine, Strateški plan, projektna dokumentacija i sl.

 

P: Da li Strateški plan razvoja mreže, kod neformalnih mreža, može biti prihvatljiv za učešće u ovom pozivu?

O: Kako je navedeno u prethodnom odgovoru, Strateški plan mreže može se koristiti kao dokument kojim se potvrđuje njeno postojanje.

 

P: Da li je moguće poslati Izjavu o zainteresovanosti preporučenom pošiljkom i 14.03.2023. ili je potrebno da se pošalje ranije kako bi stigla do tog datuma?

O: Prema Smernicama za podnosioce prijava: Blagovremenom dostavom smartra se pošiljka koja je primljena na adresi Mladih istraživača Srbije najkasnije dana 14.3.2023. do 17h. Dakle, do ovog trenutka je potrebno da pošiljka stigne na adresu navedenu u pozivu.