Pitanja i odgovori

PITANJA APLIKANATA I ODGOVORI

Četvrti ciklus EKO-SISTEM programa podrške

 

 

 1. P: Da li jedna od aktivnosti, kao i cilj, mogu biti strateško planiranje, revidiranje Strateškog plana, izrada Akcionog plana ili druge aktivnosti vezane za strateško planiranje?

O: U Smernicama za podnosioce prijava u delu 2.4. Vrste aktivnosti za koje se može tražiti podrška navedene su aktivnosti prihvatljive u okviru ovog poziva, a kako se dalje navodi: Lista aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti ukoliko se njima doprinosi ciljevima EKO-SISTEM programa. 

 

 1. P: Da li može da se menja partnerska organizacija u projektnom timu ukoliko Izjavu o zanteresovanosti podnosi vodeća organizacija projektnog tima koji je bio podržan tokom 2023. godine?

O: U Smernicama za podnosioce prijava u delu 3.1. Procedura prijavljivanja, obrasci za prijavu i prateća dokumentacija se navodi: Procedura prijavljivanja koja obuhvata podnošenje Izjave o Zainteresovanosti (IoZ) i biografije ključnih osoba koje će biti uključene u pripremu i realizaciju projekata se odnosi isključivo na podnosioce prijava koji su bili vodeći partneri partnerskih konzorcijuma tokom 2023. godine. Za učestvovanje u ovogodišnjem ciklusu EKO-SISTEM podrške, nije neophodno da i partnerske organizacije ostanu iste. Vodeći partner ima pravo da podnese IoZ sa drugim partnerskim organizacijama.

 

 1. P: Ukoliko konkuriše mreža koja je bila podržana tokom 2023. godine, da li može da se menja vodeći partner i kako to utiče na proceduru?

O: U Smernicama za podnosioce prijava u delu 3.1. Procedura prijavljivanja, obrasci za prijavu i prateća dokumentacija se navodi: Procedura prijavljivanja koja obuhvata podnošenje Izjave o Zainteresovanosti (IoZ) i biografije ključnih osoba koje će biti uključene u pripremu i realizaciju projekata se odnosi isključivo na podnosioce prijava koji su bili vodeći partneri partnerskih konzorcijuma tokom 2023. godine. U slučaju da je podnosilac prijave partnerska organizacija podržanog konzorcijuma tokom 2023. godine, podnosi se IoZ i sva prateća dokumentacija koja važi za podnosioce prijava koji prvi put učestvuju na konkursu.

 

 1. P: Da li sve organizacije članice mreže moraju da budu registrovane u Agenciji za privredne registre (APR)?

O: U Smernicama za podnosioce prijava u odeljku 2.1. Uslovi za učešće definisani su uslovi učešća u kome se navodi: Na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata mogu da se jave:

 1. Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine koje su formalno registrovane u Agenciji za privredne registre Srbije (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima;
 2. Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine (koalicije, savezi, platforme itd.) koje nisu registrovane u APR, ali imaju jasnu strukturu, ciljeve i članstvo koji su definisani osnivačkim aktom (npr. memorandum o saradnji).

Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije minimum 12 meseci pre raspisivanja konkursa, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

 

U delu 2.2. Struktura partnerstva definisana je struktura partnerstva, u kome se navodi: Najmanje 3 organizacije članice mreže moraju zajedno da pripreme predlog projekta.

Neophodno je da organizacije članice mreža koje čine projektni tim budu registrovane u Agenciji za privredne registre (APR).

 

 1. P: Koliko dugo je potrebno da je mreža udruženja građana aktivna kako bi mogla da se prijavi na ovaj poziv?

O: U delu 2.1. Uslovi za učešće  u okviru dokumenta Smernice za podnosioce prijava se navodi: Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije minimum 12 meseci pre raspisivanja konkursa, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima. Mreža udruženja građana može dostaviti i dodatnu prateću dokumentaciju koja ide u prilog postojanja mreže u okviru definisanog vremenskog perioda, kako bi ispunila formalni uslov.

 

 1. P: Da li monitoring politika životne sredine na lokalnom nivou sprovodi vodeći partner ili svi članovi konzorcijuma?

O: U zavisnosti od potreba Koalicije 27 i pripreme Izveštaja iz senke za 2024. godinu, definisaće se lokacije i oblasti politika životne sredine za koje je potrebno raditi monitoring, a samim tim i organizacije koje imaju kapacitete da isti realizuju.

 

7 P: Da li se procenjuje blagovremenost dostave Izjave o zainteresovanosti poslate preporučenom pošiljkom u odnosu na dan kada je pošiljka poslata ili u odnosu na dan kada je primljena na adresu?

O: Prema Smernicama za podnosioce prijava u odeljku 3.2. Gde i kako poslati Izjavu o zainteresovanosti: Blagovremenom dostavom smatra se pošiljka koja je primljena na adresi Mladih istraživača Srbije najkasnije dana 20.3.2024. do 17h. Dakle, do ovog trenutka je potrebno da pošiljka stigne na adresu navedenu u pozivu.

 

 1. P: Da li organizacije članice mreže mogu da budu na dve ili tri podnete Izjave o zanteresovanosti?

O: Prema Smernicama za podnosioce prijava u odeljku 2.2. Struktra partnerstva: Broj dozvoljenih prijava u okviru mreže: • Ukoliko mreža ima manje od 20 članica, moguće je podneti 1 predlog projekta; • Ukoliko mreža ima više od 20 članica, moguće je podneti 2 ili više projektnih predloga. Jedna organizacija može da bude vodeća u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata i u tom slučaju ne može da bude partner u drugim prijavama. Jedna organizacija može da bude partner samo u 1 prijavi u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata.

 

 1. P: Koliko je Monitoring Poglavlja 27  na lokalnom nivou poželjan kao sveobuhvatna i kontinuirana aktivnost mreže ili pojedinačne OCD u okviru mreže?

O: Da bi se obezbedio jednak tretman podnosilaca prijava, MIS ne može unapred da da mišljenje o ciljevima, očekivanim rezultatima i aktivnostima projektnih predloga. U Smernicama za podnosioce prijava u odeljku 2.4. Vrste aktivnosti za koje se može tražiti podrška možete videti detaljnu listu aktivnosti prihvatljivih u okviru ovog poziva dok u delu 4.1. Izjava o zainteresovanosti možete videti tabelu za evaluaciju Izjave o zainteresovanosti.

 

 1. P: Koliko je inovativnost dadatni benefit kvalitetu predloga?

O: Pogledajte odgovor na pitanje broj 9.

 

 1. P: Koliko je nastavak aktivnosti iz prethodnog ciklusa ili potencijalna saradnja sa institucijama i organima javne vlasti dodatni kvalitet za ocenu predloga?

O: Pogledajte odgovor na pitanje broj 9.

 

 1. P: Ukoliko konkuriše mreža koja je bila podržana tokom 2023. godine, ali će za potrebe ovog ciklusa vodeći partner biti druga organizacija, da li je uz popunjavanje Izjave o zainteresovanosti potrebno dostaviti i svu prateću dokumentaciju? 

O: Pogledajte odgovor na pitanje broj 3.

 

 1. P: Da li tema/e mogu biti nove u odnosu na one u prethodnom projektu koji je podržan kroz EKO-SISTEM program u 2023. godini i u odnosu na sve izvršene analize i rezultate koji su dobijeni u navedenom ciklusu.

O: U Smernicama za podnosioce prijava u delu 2.4. Vrste aktivnosti za koje se može tražiti podrška navedene su aktivnosti prihvatljive u okviru ovog poziva. U pogledu novine tema u odnosu na teme u prethodno podržanom projektu nema definisanih uslova, već podnosilac prijave odlučuje o tome.

 

 1. P: Da li se jačanjem kapaciteta smatra, a da se ne umanjuje mogućnost za dobro ocenjivanje i podršku projektne ideje, predlog projekta sa izmenjenom liderskom organizacijom koja je manjeg kapaciteta u odnosu na prethodnu, ali da ipak ispunjava uslove?

O: U Smernicama za podnosioce prijava u odeljku 2.2. Struktura partnerstva mogu se naći informacije o strukturi partnerstva, kao i o očekivanim kapacitetima i potencijalu vodećeg partnera, u kome se dalje navodi: Jedna organizacija treba da deluje kao vodeći partner, a druge kao partneri. Vodeći partner će u potpunosti biti odgovoran za sprovođenje projekta, koordinaciju rada svih aktera u projektu, finansijsko upravljanje projektom i izveštavanje.

Očekuje se da vodeći partner ima:

 • iskustvo u oblasti zaštite prirode-očuvanja biodiverziteta i/ili klimatskih promena, kao dela Poglavlja 27;
 • iskustvo u upravljanju projektima;
 • liderski potencijal;
 • ljudske i tehničke kapacitete za sprovođenje projekta (oprema, prostor i sredstva za rad).