2023

KLIMATSKI FORUM ekosistem program

Naziv projekta: Klimatski forum

Mreža: Klimatski forum

Vodeći partner: Centar za unapređenje životne sredine (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu: Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana-CRNOG (Beograd), Udruženje Klima 101 (Beograd), Udruženje građana GM Optimist (Gornji Milanovac)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

 

Projekat “Klimatski forum” ima za cilj da unapredi kapacitete i vidljivost organizacija članica ove mreže, stvori novi okvir za delovanje, poboljša dijalog sa svim zainteresovanim stranama i započne sa kreiranjem specifičnih naučno-stručnih proizvoda namenjenih boljem informisanju i obrazovanju građana. Članicama Klimatskog foruma će biti omogućen kontinuitet u radu na reformama u oblasti klimatskih promena i dekarbonizacije i monitoringu Poglavlja 27 u okviru Klastera 4. Projektom su predviđene razne aktivnosti putem kojih će se građani informisati i osnaživati da se aktivno uključe i utiču na kreiranje boljih javnih politikau oblastima klimatskih promena i dekarbonizacije. Planirana je analiza politika u oblasti klimatskih promena u Beogradu u skladu sa metodologijom Koalicije 27 “Male škole klimatskih promena“za učenike osnovnih i srednjih škola u Gornjem Milanovcu i Beogradu, da se unapredi funkcionalnost solarnih kalkulatora, za proračun potencijala za napajanje solarnom energijom na određenom području. Aktivnijim uključivanjem Klimatskog foruma u sprovođenje pravnih tekovina EU biće dat doprinos reformama u zaštiti životne sredine i svi rezultati i proizvodi koji budu nastali u okviru ovog projekta, biće javno dostupni i u funkciji svih građana Republike Srbije.

Naziv projekta: Gradovi spremni za klimatske promene

MrežaZelena stolica

Vodeći partner: Centar modernih veština (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu: Arhus centar (Novi Sad), Fondacija BFPE za odgovorno društvo (Beograd), Ambasadori održivog razvoja (Beograd)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

  

Projekat “Gradovi spremni za klimatske promene” doprinosi unapređenju javnih politika na lokalnom nivou u oblasti prilagođavanja izmenjenim klimatskim uslovima i ima za cilj unapređenje kapaciteta i vidljivosti mreže Zelena stolica za praćenje i zagovaranje javnih politika u oblasti prilagođavanja klimatskim promenama na rodno odgovoran način. Planirane su aktivnosti na unapređenju kapaciteta članica mreže i da se kroz održavanje treninga i koordinacionih sastanaka radi na uspostavljanju dijaloga i saradnje između jedinica lokalne samouprave, donosioca odluka igrađana/građanki. Takođe, planirano je da se unapredi sadašnja baza podataka mreže „Zelena stolica“ o pripremljenosti lokalnih samouprava za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima, koje su neophodne za dalje javno zagovaranje. Biće podnete inicijative za usvajanje seta lokalnih mera i preporuka za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima. Kroz projektne aktivnosti članice mreže Zelena stolica i drugi relevantni akteri iz zagovaračkih timova će kroz stečena znanja imati mogućnost da samostalno pokreću inicijative na temu prilagođavanja izmenjenim klimatskim uslovima.

Naziv projekta: Energetski menadžment za nevidljivi MILION

Mreža: Mreža dobre energije

Vodeći partner: Pokret gorana Vojvodine (Sremski Karlovci)

Partnerske organizacije na projektu: RES Fondacija (Beograd), Novi put (Kraljevo), Beogradska otvorena škola (Beograd)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

 

Projektom “Energetski menadžment za nevidljivi MILION” mreža pruža podršku razvoju lokalnog energetskog menadžmenta, smanjuje rizike od energetskog siromaštva, zagađenja vazduha i emisije gasova staklene bašte (GHG)  i istovremeno povećava kapacitete za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama i zaštitu kvaliteta vazduha na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji. Projekat ima za cilj da kroz osnaživanje kapaciteta 3 odabrane jedinice lokalne samouprave sa manje od 20.000 stanovnika, uspostavi lokalni energetski menadžment da omogući planiranje lokalnih intervencija baziranih na prikupljanju, obradi i praćenju podataka. Takođe je planirano kreiranje modela obrazovnog programa za osnivanje „Akademije dobre energije“, bazirano na istraživanju i analizi postojećih kurikuluma na akademskom nivou u Republici Srbiji, kao i definisanju specifične tematske celine (modula) kao dopune postojećem formalnom obrazovanju, sa posebnim fokusom na sociološke komponente „pravedne tranzicije“ – „energetsko siromaštvo“, „leave no one behind“ i „rodnu ravnopravnost“. U cilju približavanja kompleksnih tema kao što su energetska efikasnost i klimatske promene, Mreža dobre energije će sprovesti promotivnu kampanju, kojom će najširoj publici u Srbiji predstaviti svoj rad i promovisati značaj otvorene baze podataka „Atlas dobre energije“. 

Naziv projekta: Šuma zove na akciju

Mreža: Pošumimo Vojvodinu

Vodeći partner: Pokret gorana Novog Sada

Partneri na projektu: Udruženje Dečija ekološka akademija (Novi Sad), Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova (Sremska Mitrovica)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

 

Projekat „Šuma zove na akciju” skreće pažnju na narušavanje biodiverziteta sečom šuma, ističe značaj očuvanja postojećih i ukazuje na postupke, kojima se postiže povećanje broja površina pod šumama u AP Vojvodini. Cilj je podizanje svesti i interesovanje mladih ljudi, kao i vlasnika/ca poljoprivrednih zemljišta i zaposlenih u lokalnim samoupravama i uključiti u aktivnosti, koje su osmišljene uokviru mreže. Mreža „Pošumimo Vojvodinu” će raditi na jačanju svojih kapaciteta, razvijanju interne organizacije i povećanju vidljivosti kao i na osnaživanje uticaja mreže u donošenju odluka pri izradi politika. Osmišljene aktivnosti i inicijative, kao što su uređenje, briga i pošumljavanje određenih prostornih celina, imaju za cilj povezivanje i uspostavljanje saradnje sa građanstvom i lokalnim samoupravama, kao i uključivanje mladih u rešavanje problema nedostatka šuma u Vojvodini, kroz održavanje edukativno-volonterskih kampova.

Naziv projekta: Oplaneti se: Zeleni karavan za lokalni odgovor na klimatske promene.

Mreža: Zelena lista Srbije

Vodeći partner: Zelena lista Srbije

Partnerske organizacije na projektu: Moravski orašak (Trstenik), Centar za decu i omladinu (Vrnjačka Banja), Village Zlot (Zlot), OI Zavičaj 1093 (Vranje), PEU Ras (Novi Pazar), Zeleni putokazi (Raška), Društvo mladih istraživača Bor (Bor)

Trajanje projekta: jul – decembar 2023

 

Projektom „Oplaneti se: Zeleni karavan za lokalni odgovor na klimatske promene“, Zelena lista Srbije nastavlja sa pružanjem doprinosa pokrenutoj reformi zaštite životne sredine u Srbiji u skladu sa EU standardima. Ovogodišnji projekat je usmeren na veće učešće i uticaj OCD, građana i javnosti, kao i njihovo uključivanje u borbu protiv klimatskih promena na nacionalnom i lokalnom nivou. Zelena lista teži da kroz projektne aktivnosti unapredi dijalog i saradnju sa donosiocima odluka u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine, na lokalnom i nacionalnom nivouProjektom je obuhvaćeno i jačanje organizacionih i programskih kapaciteta, uticaja i vidljivosti mreže u rešavanju konkretnih problema u borbi protiv klimatskih promena.Aktivnosti su usmerene ka postizanju povećanja otpornosti zajednice na izmenjene klimatske uslove, kroz informisanje građana o merama za smanjenje uticaja klimatskih promena na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz pružanje korisnih informacija. Takođe, posebna pažnja je posvećena da se u aktivnosti uključe mladi ljudi, da uzmu učešće u kreiranju i sprovođenju javnih politika o klimatskim promenama. 

Naziv projekta: Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodiverziteta

Vodeći partner: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljeva

Mreža: Gradski vatrogasni savez Kraljeva

Partnerske organizacije na projektu:: Dobrovoljno vatrogasno društvo Studenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovica, Dobrovoljno vatrogasno drustvo Mataruška Banja

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

 

Delovanje dobrovoljnog vatrogastva je prepoznato u lokalnim samoupravama, kao važan subjekt civilne zaštite, koji daje značajan doprinos u zaštiti šuma i biodiverziteta šumskih resursa. Projekat “Dobrovoljno vatrogastvo u funkciji zaštite šuma i šumskog biodiverziteta” promoviše njegov značaj i bavi se razvojem dobrovoljnog vatrogastva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Cilj mreže je da kroz projektne aktivnosti poveća broj obučenih dobrovoljaca i podstakne razvoj protivpožarne i ekološke kulture kod mladih. Planirano je jačanje kapaciteta mreže, podsticanje formiranja novih vatrogasnih društava, kao i uspostavljanje partnerske saradnje sa lokalnom samoupravom u oblasti zagovaranja i donošenja lokalnog programa podrške razvoju dobrovoljnog vatrogastva, kao posebnih subjekata u sistemu civilne zaštite. Kroz projektne aktivnosti planirano je da se na viši nivo podigne informisanost mladih i šire javnosti o zaštiti šuma, kao i da se pokrene volonterski aktivizam, jer je učešće civilnog sektora od ključnog značaja za postizanje efikasnog sistema zaštite prirode i civilne zaštite.

Naziv projekta: Ka niskougljeničnom zgradarstvu

Mreža: Plavo-zelena mreža Futura

Vodeći partner: UNEKOOP (Paraćin)

Partneri na projektu: Unija ekologa UNEKO (Beograd), Fondacija za ekološke akcije Green Limes (Novi Banovci), Inicijativa za lokalni razvoj (Kraljevo), Kraljevački razvojni centar

Trajanje projekta: jul – decembar 2023

 

 

Cilj projekta je jačanje kapaciteta za smanjenje emisije COu građevinskom sektoru u Republici Srbiji. Put ka ostvarivanju usvojenih ciljeva klimatske i energetske politike Evropske unije je u efikasnom korišćenju resursa, zbog čega je neophodno povećanje interesovanja javnosti i ključnih aktera za temu smanjenja emisije CO2 u građevinskom sektoru. Pored javnog zagovaranja za upotpunjenje nedostajućim javnim politikama u ovoj oblasti, projekat „Ka niskougljeničnom zgradarstvu“ ima za cilj da obezbedi i doprinos izradi ovih javnih politika kroz afirmaciju primera dobre prakse, ali isistematizaciju potrebnih koraka kroz izradu Predloga praktične politike i Preporuka za Mapu puta za dekarbonizaciju zgradarstva. Projektne aktivnosti su osmišljene da podstaknu zagovarački potencijal civilnog sektora u smeru dekarbonizacije drugih sektora poput poljoprivrede, saobraćaja, industrije. U projektne aktivnosti mreže direktno su uključeni predstavnici Mreže energetskih menadžera, zaposleni u jedinicama lokalnih samouprava, državnoj upravi, predstavnici biznis sektora, organizacije civilnog društva, građani i naročito mladi ljudi.  Planirano je da se kroz sprovdene aktivnosti postigne aktivno učešće svih sektora u kreiranju i implementaciji javnih klimatskih i energetskih politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Projekat: UdruŽene 

Mreža: Mreža žena za prirodu i zaštitu životne sredine

Vodeći partner: POLEKOL (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu: Ekomar (Kragujevac), Centar za održivi razvoj Srbije (Beograd), Eko heroji (Beograd)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023

 

Projekat “Udružene” ima za cilj osnaživanje žena aktivistkinja u borbi za očuvanje prirodnih dobara, stvaranje prostora za aktivno uključivanje žena u procese donošenja odluka u oblasti zaštite prirode i životne sredine i klimatskih promena. Mreža će raditi na kreiranju i promociji novih pristupa i obrazaca u očuvanju i zaštiti prirode kroz žensku solidarnost, kao i na podizanju kapaciteta članica mreže da učestvuju u procesima zagovaranja za unapređenje stanja životne sredine i primene standarda EU. Ciljevi projekata su da se postigne veća vidljivost žena u zaštiti prirode i zaštite životne sredine, kao i povezivanje žena u mrežu solidarnosti i stvaranje sigurnog prostora za razvoj aktivistkinja, stručnjakinja, donosilaca odluka u oblasti zaštite životne sredine. Kroz projektne aktivnosti svih članica mreže, planirano je se da poveća broj inicijativa i aktivnosti u oblasti zaštite prirode/očuvanja biodiverziteta i klimatskih promena u koje su uključeni građani, kao i aktivnosti usmerenih na promovisanju/integrisanju principa rodne ravnopravnosti.

Naziv projekta: Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023

Mreža: Zelena mreža grada Niša

Vodeći partner: Media i reform centar Niš

Partnerske organizacije na projektu: Zeleni ključ (Niš) , Zooplanet (Niš), Udruženje „Sklad sa prirodom“ (Niš), Odbor za ljudska prava Niš, Azbuki (Niš), Nova mreža (Niš), Lokalna fondacija (Niš), Južna Morava (Lalinac) 

Trajanje projekta: jul – decembar 2023

 

Mreža će se kroz projekat “Prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u Nišu 2023- PIKU-NIŠ 2023” doprineti unapređenju kapaciteta lokalne zajednice za otpornost i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove i isticanje značaja reforme u oblasti zaštite životne sredine. Planirane su aktivnosti koje imaju za cilj da ojačaju vidljivost mreže, da podignu svest o značaju izmenjenih klimatskih uslova i značaja izrade PIKU plana. Ovim dokumentom će se doprineti da grad Niš dobije javnu politiku odgovora i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. U donošenju Plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove za grad Niš sa procenom ranljivosti učestvuju svi sektori, OCD, aktivisti i građani. U cilju osnaživanja sva tri sektora i poboljšanja sektorskih i lokalnih procesa planiranja, mreža će vršiti potrebna istraživanja i stručne analize, podržaće inicijative za mini klimatska rešenja, sprovedene edukacije i razmena praktičnih znanja u oblasti zakonskih procedura zagovaranja, a rezultate i aktivnosti će promovisati putem medija i online kampanja. 

Naziv projekta: Mreža građana za zaštitu prirode

Mreža: Lokalna akcija

Vodeći partner: Pridruži se (Paraćin)

Partnerske organizacije na projektu: Građanski pokret – Slobodan izbor (Paraćin), Pokret dostojanstvenih (Paraćin), Sigurno napred (Paraćin), Medija centar (Paraćin), Institut za regionalni razvoj (Novi Sad)

Trajanje projekta: jun – decembar 2023 

 

Projekat “Mreža građana za zaštitu prirode” ima za cilj da utiče na povećanje svesti u lokalnoj zajednici o problemima koji ugrožavaju planirana zaštićena područja u opštini Paraćin. Ciljevi planiranih aktivnosti su da se postigne uticaj na javne politike kako bi se obezbedila da se sva planirana zaštićena područja u opštini Paraćin, srednjoročno i zvanično proglase zaštićenim, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode. Posebnu pažnju, projekat usmerava na unapređenje kapaciteta mreže i podizanje vidljivosti u cilju informisanja šire javnosti, a naročito stanovništva u naseljima, direktno ugroženih i pogođenih aktivnostima koje negativno utiču na životnu sredinu. Takođe, planirano je i uključivanje predstavnika javne uprave i preduzetnika, kako bi se postiglo kvalitetno planiranje aktivnosti i politika i sprečilo dalje ugrožavanje planiranih zaštićenih područja u opštini Paraćin.