2024

Naziv projekta: Klimatski forum

Mreža: Klimatski forum

Vodeći partner: Centar za unapređenje životne sredine (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu: Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana-CRNOG (Beograd), Udruženje Klima 101 (Beograd), Udruženje građana GM Optimist (Gornji Milanovac)

Trajanje projekta: jun – decembar 2024

 

Cilj projekta “Klimatski forum” je da članicama mreže Klimatski forum omogući uslove za kontinuitet u radu na reformama u oblasti klimatskih promena i dekarbonizacije i monitoringu Poglavlja 27 u okviru Klastera 4, učestvovavanjem u javnim raspravama i konsultativnim procesima u vezi sa donošenjem javnih politika u vezi sa klimatskim promenama i dekarbonizacijom, kao i izradom analize o politikama i merama u vezi sa upravljanjem otpadom za Gornji Milanovac, shodno metodologiji Koalicije 27. Realizacijom projekta će se takođe osnažiti građani za uključivanje u sprovođenje politika i mera u oblastima klimatskih promena i dekarbonizacije, čemu će doprineti planirane “Male škole klimatskih promena“ za učenike osnovnih škola u Gornjem Milanovcu i Beogradu, panel diskusija o temi iz oblasti klimatskih promena, kao i audio i video podkasti i intervjui sa naučnicama koje se bave klimatskim promenama. 

Aktivnijim uključivanjem Klimatskog foruma u proces sprovođenja pravnih tekovina EU doprineće se reformama u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji. 

 

Naziv projekta: Snaga promene za zelenu budućnost 

MrežaZelena stolica

Vodeći partner: Centar modernih veština (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu: Arhus centar (Novi Sad), Fondacija BFPE za odgovorno društvo (Beograd), Ambasadori održivog razvoja (Beograd)

Trajanje projekta: jun – decembar 2024

 

Projekat “Snaga promene za zelenu budućnost” doprinosi većem uključivanju mladih, donosilaca odluka i relevantnih aktera u zaštiti životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou. Informisanjem članova Odbora za zaštitu životne sredine NSRS o ključnim aspektima pregovaračkog okvira u oblasti zaštite životne sredine i dostupnim mehanizmima za učešće građana u procesu donošenja odluka, doprineće se obnovi mehanizma Zelena stolica u radu Odbora. Planirane su aktivnosti na povećanju vidljivosti mreže i unapređenju kapaciteta članica mreže u oblasti rodne ravnopravnosti. 

Realizacijom projekta biće stvoren mehanizam za uključivanje mladih u rešavanje problema u oblasti životne sredine na lokalnom nivou i obezbeđena veća vidljivost mreže Zelena stolica kod građana i relevantnih aktera.

  

 

Naziv projekta: Jedan pojas – višestruka zaštita 

Mreža: Pošumimo Vojvodinu 

Vodeći partner: Pokret gorana Novog Sada 

Partneri na projektu: Udruženje Dečija ekološka akademija (Novi Sad), Ruralni centar Sova (Sremska Mitrovica) 

Trajanje projekta: jun – decembar 2024 

 

Projekat „ Jedan pojas – višestruka zaštita” stavlja fokus na podizanje nivoa svesti stanovnika AP Vojvodina o važnosti očuvanja i podizanja šumskih pojaseva kako bi se očuvale postojeće šume i povećale površine pod šumama u AP Vojvodini. 

Projekat će doprineti i jačanju kapaciteta mreže „Pošumimo Vojvodinu” i povećanju njene vidljivosti, kao i porastu interesovanje mladih, vlasnica poljoprivrednih zemljišta i predstavnika lokalnih samouprava za očuvanje šuma i podizanje šumskih zaštitnih pojaseva. 

Realizacijom planiranih edukativnih aktivnosti, kao i akcije podizanja šumskog zaštitnog pojasa u Vojvodini, uspostaviće se saradnja sa građanima, mladima i lokalnim samoupravama u rešavanje problema nedostatka šuma u Vojvodini. 

 

Naziv projekta: Nove tehnologije u službi javnog zdravlja 

Mreža: Ekoblok 

Vodeći partner: iRevolucija (Valjevo) 

Partnerske organizacije na projektu: Centar za održivi razvoj (Beograd), EKoBarajevo (Beograd), Tim42, (Leskovac), Nacionalna Ekološka Asocijacija (Beograd) 

Trajanje projekta: jun – novembar 2024 

Fokus projekta “Nove tehnologije u službi javnog zdravlja” je na upotrebi novih tehnologija u sistemu javnog zdravlja Srbije radi smanjenja rizika po zdravlje stanovništva usled zagađenja vazduha, čemu će doprineti izrađena procena uticaja aerozagađenja na zdravlje žitelja Valjeva, Leskovca i Novog Pazara, koja je izrađena primenom aplikacije. Rezultati ovog istraživanja će biti predstavljeni tokom Climathon događaja na kom će biti organizovane i radionice za predstavnike ustanova zdravlja. Tokom realizacije projekta planirana je i implementacija aplikacija o kvalitetu vazduha na lokalnim portalima u Leskovcu i Novom Pazaru, kao i osnaživanje medijskih portala u Valjevu. 

Izradom preporuka i uspostavljanjem saradnje sa donosiocima odluka na lokalnom nivou izvržiće se uticaj na rad Saveta za zdravlje pri jedinicama lokalnih samouprava u oblasti uticaja kvaliteta vazduha na zdravlje građana. 

Naziv projekta: Šume bez požara

Vodeći partner: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljeva

Mreža: Gradski vatrogasni savez Kraljeva

Partnerske organizacije na projektu:: Dobrovoljno vatrogasno društvo Studenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovica, Dobrovoljno vatrogasno drustvo Mataruška Banja

Trajanje projekta: jun – decembar 2024

 

Projekat “Šume bez požara” ima za cilj da unapredi stručne i tehničke kapacitete mreže dobrovoljnih vatrogasaca u Kraljevu za efikasnije delovanje i prevencije šumskih požara, realizacijom praktične protivpožarne vežbe, sprovođenjem protivpožane obuke za nove članove, kao i realizacijom planirane volonterske aktivnosti  izgradnje rezervoara za vodu na području sa visokim rizikom od šumskih požara.

Organizovanjem ekoloških akcija za mlade, obeležavanjem informativno edukativnih šumskih staza u okolini Kraljeva biće podignut stepen informisanosti mladih o značaju zaštite šuma od požara i o značaju volonterizma.

Realizacijom projekta biće ostvaren doprinos zaštiti šuma i šumskog biodiverziteta od požara i unapređena saradnje dobrovoljnih vatrogasnih društva iz regiona sa resornim ministarstvom u cilju zagovaranja uvođenja mera protivpožarne zaštite šuma u nacionalnim strateškim dokumentima.

Projekat: UdruŽene 

Mreža: Mreža žena za prirodu i zaštitu životne sredine

Vodeći partner: POLEKOL (Beograd)

Partnerske organizacije na projektu:  Udruženje za zaštitu šuma (Novi Sad), Zeleni talas (Čačak) 

Trajanje projekta: jun – decembar 2024 

 

Projekat “Udružene” ima za cilj unapređenje kompetencija aktivistkinja, članica organizacija civilnog društva, kao i ekspertkinja u oblasti zaštite životne sredine kako bi učestvovale u procesima zagovaranja za stvaranje adekvatnijih uslova za primenu javnih politika i standarda EU. Organizovanjem seminara na temu finansiranja i upravljanja zaštićenim područjima sa rodnom perspektivom i izradom predloga unapređenja javnih politika biće unapređena podrška ženama i povećan uticaj žena u oblasti zaštite prirode i životne sredine. 

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti planirano je i povećanje vidljivosti učešća žena u aktivnostima zaštite prirode i zaštite životne sredine. 

Naziv projekta: Priroda nam pomaže da okrenemo novi list – Saradnja umesto granica 

Mreža: Građani za prirodu 

Vodeći partner: PROAKTIV 

Partneri na projektu:  Društvo za zaštitu životne sredine Stara Planina (Pirot), Udruženje građana za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA (Pirot) i Udruženje građana Zvono (Pirot). 

Trajanje projekta: jun – decembar 2024 

 

“Saradnja umesto granica” je projekat mreže “Građani za prirodu” pokrenut sa ciljem uspostavljanja modela zajedničkog upravljanja u prekograničnom regionu Stare planine. 

Razvojem novih mehanizama za učešće javnosti u procesima donošenja odluka o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i novih modela građanskog nadzora primena politika i praksi u oblasti zaštite prirode, projekat će doprineti decentralizaciji politika zaštite životne sredine kroz uključivanje javnosti u procese donošenja odluka.  

Realizacijom projektnih aktivnosti doprineće se podizanju svesti javnosti o prednostima prekograničnog upravljanja zaštićenim područjima, kao i unapređenju organizacione strukture i vidljivosti mreže i jačanju njenih kapaciteta za zagovaranje primene politika Natura 2000. 

Naziv projekta: Sigurnim koracima do održivog korišćenja resursa u PP „Golija“- SKOK 

Mreža: Mreže OCD-a za održivi razvoj i održivu poljoprivredu 

Vodeći partner: Asocijacija za razvoj Ibarske doline IDA (Kraljevo) 

Partnerske organizacije na projektu: Udruženje rudnjaskih domaćina, Rudno (Kraljevo), Eko centar (Beograd), Ekološki pokret „Ibar“ (Kraljevo) 

Trajanje projekta: jun – decembar 2024 

 

Realizacijom projekta „Skok“ biće uspostavljena platforma za sektorsku saradnju civilnog društva i usaglašen model za učešće organizacija civilnog društva u Savetu za upravljanje parkom prirode „Golija“, čime će se doprineti sprovođenju reforme u oblasti zaštite životne sredine kroz održivo upravljanje parka prirode Golija. Osim toga, planirano je i unapređenje organizacionih kapaciteta mreže i oragnizacija civilnog društva iz parka prirode „Golija“ u cilju aktivnog učešća u upravljanju područjem. 

Uspostavljeni modeli saradnje upravljača parka prirode „Golija“ i OCD iz područja koje pokriva park prirode Golija će obezbediti aktivnu ulogu OCD i građana u procesima planiranja, implementacije i praćenja održivog razvoja područja.  

Naziv projekta: Građani čiste vazduh 

Mreža: RAŠ Omorika 

Vodeći partner: Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor” (Užice) 

Partnerske organizacije na projektu: Udruženje vlasnika privatnih šuma „Alba“ (Priboj), Udruženje privatnih šumovlasnika „Zaovine“ (Bajina Bašta) 

Trajanje projekta: jun – novembar 2024 

 

Poboljšanje uslova za smanjenje zagađenja vazduha koje potiče iz individualnih ložišta koja koriste ogrevno drvo kao energent, predstavlja fokus projekta “Građani čiste vazduh” koji realizuje mreža RAŠ Omorika kroz istraživanje o efikasnosti potrošnje ogreva u domaćinstvima, posebno uvažavajući osetljivost domaćinstava u kojima žive isključivo žene. Zagovaračke aktivnosti će biti usmerene na uvođenje obaveznog izdvajanja sredstava za socijalno ugrožene građane u okviru subvencionisanih mera unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava. U okviru projekta biće realizovana i kampanja informisanja javnosti i podizanja svesti građana radi zajedničkog delovanja u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji kao i edukativni i informativni događaji. 

 

Naziv projekta: Pesticidnu ambalažu na reciklažu 

Mreža: Ekonet 

Vodeći partner: Forum civilne akcije FORCA 

Partnerske organizacije na projektu: Edukativni centar Kruševac (Kruševac), Somborski edukativni centar (Sombor), TOC – Asocijacija za razvoj održvih zajednica (Zaječar), Porodični centar (Knjaževac) 

Trajanje projekta: jul-decembar 2024 

Projekat „ Pesticidnu ambalažu na reciklažu”, koju sprovodi mreža Ekonet, fokus stavlja na uspostavljanje održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom od pesticida u 4 opštine kroz prezentaciju pilot projekta iz Požege, organizovanje sakupljanja ambalažnog otpada i izradu preporuka za unapređenje javnih politika u 4 opštine 

Projekat će doprineti i podizanju svesti građana o značaju pravilnog upravljanja otpadom od pesticida, kao i osnaživanju mreže za bavljenjem problemima upravljanja otpadom od pesticida.