Grantovi

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana.

 

Sve razvijenija svest o važnosti zaštite životne sredine i uticaju klimatskih promena na razne ekosisteme, brojne građanske inicijative i gotovo svakodnevno prisustvo ovih tema u javnoj diskusiji rezultat je višedecenijskih napora civilnog sektora u ovoj oblasti. Potreba za očuvanjem biodiverziteta i zaštitom prirode postaje sve veća. Prethodna dva ciklusa EKO-SISTEM programa pokrenuli smo promene na mnogim poljima.

Hajde da nastavimo još jače i odlučnije! 

 

Program EKO-SISTEM nastao je u želji Mladih istraživača Srbije da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative. Cilj nam je da podržimo reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i stimulisanje saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, želimo da organizacijama damo pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. Drago nam je što ćemo već treću godinu za redom biti u prilici da doprinesemo jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva.

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje već četiri godine.

call to action image

BUDI DEO EKO-SISTEMA, PREUZMI SVOJU ULOGU!

Više o projektu možete pročitati OVDE.

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom, sa posebnim fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene.

 

Sva pravila i uslovi za učešće u EKO-SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana, kao i postupci za prijavljivanje i kriterijumi za odabir organizacija, detaljno su prezentovani u dokumentu Smernice za podnosioce prijava.

 

Zahtevi koji se tiču realizacije i izveštavanja o aktivnostima, pogledajte u dokumentu Smernice za sprovođenje projekta.

Specifični ciljevi EKO-SISTEM PROGRAMA OSNAŽIVANJA MREŽA

EKO-SISTEM program osnaživanja ima tri specifična cilja:

 

 • Da ojača kapacitete i vidljivost mreža organizacija koje se bave životnom sredinom;
 • Da omogući organizacijama kontinuitet u radu na reformama u životnoj sredini i monitoringu Poglavlja 27 u okviru Klastera 4;
 • Da unapredi dijalog i saradnju organizacija sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Komponente EKO-SISTEM PROGRAMA OSNAŽIVANJA MREŽA

EKO-SISTEM program osnaživanja obuhvata:

 

 • Finansijsku podršku za sprovođenje projekata (grantovi)
 • Jačanje kapaciteta i vidljivosti

 

Iznos granta za koji organizacije mogu da podnesu prijavu u okviru trećeg ciklusa EKO-SISTEM programa mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 

 • Minimalni iznos: 18,000 evra
 • Maksimalni iznos: 24,000 evra

 

Paralelno sa realizacijom podržanog projekta, organizacije koje budu podržane kroz program imaće priliku da dodatno razviju svoje kapacitete u različitim oblastima: umrežavanje, rodna komponenta, upravljanje i finansijsko vođenje projekata. Biće omogućen i razvoj specifičnih znanja i veština vezanih za praćenje primene politika koje uređuju oblast zaštite životne sredine na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na oblast zaštite prirode/ očuvanje biodiverziteta i klimatskih promena.

Vrste aktivnosti za koje se može tražiti podrška i trajanje projekta

Sledeće aktivnosti su prihvatljive u okviru ovog poziva:

 

 • Izgradnja kapaciteta u oblastima u kojima mreža deluje, a u vezi sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan;
 • Dizajn i primena inovativnih metoda i alata u kampanjama javnog zagovaranja i podsticanje građanskog aktivizma (javni nastup, organizacija događaja, upotreba medija itd.);
 • Praćenje primene propisa i rada institucija na sprovođenju politika i zakona u oblasti životne sredine, sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene;
 • Učešće u javnim raspravama i/ili konsultativnim procesima u vezi sa donošenjem odluka o životnoj sredini na lokalnom i/ili nacionalnom nivou (Zelena agenda za Zapadni Balkan, upravljanje zaštićenim područjima, adaptacija na klimatske promene, uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 itd.);
 • Sprovođenje istraživanja i analiza politika kao deo pripreme za javno zagovaranje (tj. javnog zagovaranja zasnovanog na činjenicama i dokazima);
 • Kampanja podizanja svesti građana koja se tiče tema u vezi sa Poglavljem 27 i Zelenom agendom: zaštita prirode, očuvanje vrsta i staništa, informisanje osetljivih grupa o adaptaciji na izmenjene klimatske uslove, informisanje žena o uticajima i prilagođavanju klimatskim promenama, pošumljavanje i sl;
 • Priprema alternativnih izveštaja, analiza i istraživanja politika životne sredine Republike Srbije, sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene;
 • Obuke, radionice, debate i drugi javni događaji;
 • Obrazovne aktivnosti za unapređenje znanja o rodnoj ravnopravnosti i veze rodne ravnopravnosti, zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i razvoj rodno osetljivijeg radnog okruženja;
 • Aktivnosti kojima će se obezbediti ravnopravno učešće žena i muškaraca u procesima donošenja odluka i sprovođenja zelenih politika na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Organizacija volonterskih kampova, odnosno volonterskih akcija koje doprinose rešavanju konkretnog problema prepoznatog u lokalnoj sredini, u vezi sa očuvanjem biodiverziteta, zaštitom prirode i/ili klimatskim promenama.

 

Lista aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti ukoliko se njima doprinosi ciljevima EKO SISTEM programa osnaživanja. 

 

Trajanje: početno planirano trajanje projekta ne može da bude kraće od 5 meseci, niti duže od 7 meseci i mora se završiti u 2023. godini.

 

Lokacija: projekti se moraju sprovoditi u Srbiji.

 

Predloženi projekti treba da doprinesu ispunjavanju specifičnih ciljeva ovog poziva.

Ko može da se prijavi?

Na ovaj poziv mogu da se jave:

 

 • Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, formalno registrovane u Agenciji za privredne registre Srbije (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima;
 • Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine (koalicije, savezi, platforme itd.) koje nisu registrovane u APR, ali imaju jasnu strukturu, ciljeve i članstvo koji su definisani osnivačkim aktom (npr. memorandumom o saradnji) 

 

Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije minimum 12 meseci pre raspisivanja konkursa, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

 

Najmanje 4 organizacije članice mreže moraju zajedno da pripreme predlog projekta. Jedna organizacija treba da deluje kao vodeći partner, a druge kao partneri.

 

 • Ukoliko mreža ima manje od 20 članica, moguće je podneti 1 predlog projekta;
 • Ukoliko mreža ima više od 20 članica, moguće je podneti 2 ili više projektnih predloga.

Kako se prijaviti?

Procedura prijavljivanja sastoji se od dve faze:

 

 • Prva faza – podnošenje Izjave o zainteresovanosti (IoZ)
 • Druga faza – podnošenje projektne prijave.

 

U prvoj fazi potrebno je dostaviti samo Izjavu o zainteresovanosti koju čine: obrazac Izjave o zainteresovanosti i dodatni dokumenti koje treba poslati. Slanjem Izjave o zainteresovanosti s neophodnom dokumentacijom, prijavljene organizacije ulaze u proces procene organizacionih kapaciteta.

 

Organizacije koje prođu prvi krug evaluacije i dobiju poziv od MIS-a, dostavljaju projektnu prijavu koja se dalje razmatra za dodelu finansijske podrške. Time se omogućava i pristup drugim komponentama programa EKO-SISTEM, kroz koje organizacije mogu da razvijaju i grade kapacitete.

 

Ceo paket dokumenata za obe faze prijavljivanja možete preuzeti OVDE.

Podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Izjava o zainteresovanosti (potpisana), zajedno sa dodatnim dokumentima (fotokopije) mora se dostaviti u jednom primerku kao organizovana celina (povezana u fascikle i sl.).

 

Neophodno je dostaviti i elektronsku verziju Izjave o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima na USB-u (skenirane verzije koje čitko prikazuju pečat, potpis i datum). Sadržaj USB-a mora biti identičan papirnoj verziji. 

Izjava o zainteresovanosti i dodatna dokumentacija se šalje u zatvorenoj koverti brzom poštom, privatnom kurirskom službom ili se lično dostavlja na adresu Mladih istraživača Srbije

 

Izjava o zainteresovanosti i dodatna dokumentacija poslata na bilo koji drugi način biće odbijena, s toga ističemo da se detaljno prouče Smernice za podnosioce prijava.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 14. mart 2023. godine.

 

Blagovremenom dostavom smatra se pošiljka primljena na adresi Mladih istraživača Srbije najkasnije dana 14. marta 2023. godine do 17 časova. Pošiljka koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se Izjava o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima može podneti, smatraće se neblagovremenom i neće se dalje razmatrati.

Dodatne informacije

Informativna sesija održaće se onlajn u petak 3. marta 2023. godine u 11 časova. Na sesiji, zainteresovane organizacije imaće priliku da dobiju dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom i uslovima za učešće u programu.

 

Rok za prijavu na informativnu sesiju je petak 3. mart do 10 časova popunjavanjem prijave koja se nalazi na ovom linku.  

 

Pitanja se mogu poslati najkasnije do 7. marta 2023. godine do 23:59 časova, na sledeću elektronsku adresu: ekosistem@mis.org.rs

Odgovori na sva postavljenja pitanja biće objavljeni na ovom sajtu 8. marta.